A jelen adatvédelmi nyilatkozat (továbbiakban „Nyilatkozat”) tartalmazza a weboldal személyes adatok kezelésére vonatkozó szabályait, valamint az adatkezelésre vonatkozó tájékoztatást. A szolgáltatás használatának megkezdésével a felhasználók elfogadják a jelen Nyilatkozat feltételeit. A jelen adatvédelmi nyilatkozat folyamatosan elérhető az Adatvédelmi tájékoztató - GDPR menüpont alatt.

1. Az adatkezelő:

A Szolgáltatással összefüggésben kezelt személyes adatok tekintetében a Szolgáltató nem vesz igénybe adatfeldolgozót. A Szolgáltató által kezelt személyes adatokat kizárólag a Szolgáltató és annak munkavállalói ismerhetik meg. A szolgáltatás felhasználóira vonatkozó adatok kizárólag a Tárhelyszolgáltató szerverein kerülnek tárolásra.

1.1. Adatkezelő személye:
1.2. Adatkezelő elérhetősége:
1.3. Tárhelyszolgáltató adatai:

Az Adatfeldolgozó az Adatkezelővel kötött szerződés alapján a személyes adatok tárolását végzi. A személyes adatok megismerésére nem jogosult.

1.4. Számlázással és könyvelés kapcsolatos adatkezelő:
1.5. Szállítással kapcsolatos adatkezelő:
1.6. Bankkártyás fizetéssel kapcsolatos adatkezelő:

Az Adatfeldolgozó az Adatkezelővel kötött írásbeli szerződés alapján közreműködik a számlviteli bizonylatok könyvelésében. Ennek során az Adatfeldolgozó az érintett nevét és címét a számviteli nyilvántartáshoz szükséges mértékben, a Sztv. 169. § (2) bekezdésének megfelelő időtartamban kezeli.

2. Kezelt adatok köre és céljai:

2.1. A szerződéskötés és teljesítés érdekében kezelt adatok:

A szerződéskötés és teljesítés érdekében több adatkezelési eset is megvalósulhat. Tájékoztatunk, hogy panaszkezeléssel, garanciális ügyintézéssel kapcsolatos adatkezelés csak abban az esetben valósul meg, ha élsz valamelyik említett jogoddal.

Amennyiben a webáruházon keresztül nem vásárolsz, csak látogatója vagy a webáruháznak, úgy csak a marketing célú adatkezelésnél írtak vonatkozhatnak rád, amennyiben marketing célú hozzájárulást adsz számunkra.

A hibásan megadott vagy hiányos adatokból eredő kellemetlenségekért, vagy ilyen okokból a teljesítés elmaradásáért felelősséget vállalni nem tudunk.

2.1.1. Regisztráció

A regisztráció során megadott adatok tárolásával az Adatkezelő kényelmesebb szolgáltatást tud biztosítani (pl. az érintett adatait újabb vásárláskor nem kell ismét megadni). A regisztráció a vásárlásnak és ezáltal a szerződéskötésnek nem feltétele.

Az adatok kérése során az Üzemeltető egyértelműen jelzi a kötelezően és opcionálisan megadandó adatokat.

Adatkezelő a birtokába jutott adatokat az 1992. évi „LXIII. Személyes adatok védelméről” szóló és az 1995. évi CXIX. „Kutatás és közvetlen üzletszerzés”-ről szóló törvények előírásainak megfelelően kezeli.

2.1.2. Rendelés feldolgozás

A rendelések feldolgozása során a szerződés teljesítése érdekében szükségesek adatkezelési tevékenységek.

Amennyiben rendelést adtál le a webáruházban, az adatkezelés és az adatok megadása a szerződés teljesítéséhez elengedhetetlen.

2.1.3. Könyvelés, számlázás

Az adatkezelési folyamat a jogszabályoknak megfelelő számla kiállítása és a számviteli bizonylat-megőrzési kötelezettség teljesítése érdekében történik. Az Sztv. 169. § (1)-(2) bekezdése alapján a gazdasági társaságoknak a könyvviteli elszámolást közvetlenül és közvetetten alátámasztó számviteli bizonylatot meg kell őrizniük.

2.1.4. Szavatossági és Jótállási igények

A szavatossági és jótállási igények kezelése során a 19/2014. (IV. 29.) NGM rendelet szabályai szerint járunk el.

2.1.5. Egyéb fogyasztóvédelmi panaszok

Az adatkezelési folyamat a fogyasztóvédelmi panaszok kezelése érdekében történik. Amennyiben panasszal fordultál hozzánk, az adatkezelés elengedhetetlen.

2.1.6. Hozzájárulások naplózása, igazolhatósága

A regisztráció, a megrendelés, a kapcsolatfelvétel, valamint a hírlevélre történő feliratkozás során az informatikai rendszer eltárolja a hozzájárulással kapcsolatos informatikai adatokat a későbbi bizonyíthatóság érdekében.

2.2. Marketing céllal kezelt adatok:
2.2.1. Hírlevél küldés

Az adatkezelés a hírlevelek kiküldése érdekében történik.

Az Adatfeldolgozó az Adatkezelővel kötött szerződés alapján közreműködik a hírlevelek kiküldésében. Ennek során az Adatfeldolgozó az érintett nevét és e-mail címét a hírlevélküldéshez szükséges mértékben kezeli:

2.2.2. Személyre szabott ajánlatok

Az adatkezelési folyamat az érintett érdeklődési körének megfelelő tartalmú reklámtartalom kiküldésének és megjelenítésének érdekében történik.

2.2.3. Remarketing

Az adatkezelés mint remarketing tevékenység cookie-k segítségével valósul meg. A sütikről részletesen az Adatvédelmi nyilatkozat 3. pontja ad tájékoztatást.

2.3. Az adatkezeléssel kapcsolatos jogaid:

Az adatkezelés időtartamán belül a GDPR rendelet előírásai szerint az alábbi jogok illetnek meg:

Webáruházunk rendelkezik egy könnyen kezelhető GDPR kezelő felülettel, melynek segítségével egyszerűen gyakorolhatod a téged megillető jogokat. A rendszer működése teljesen automatikus, nem igényi az Adatkezelő beavatkozását. A felület IDE KATTINTVA érhető el. Amennyiben mégis szeretnéd felvenni velünk a kapcsolatot, az ügyfélszolgálaton megteheted.

Amennyiben élni kívánsz a jogaiddal, az az azonosításoddal együtt jár, valamint az Adatkezelőnek szükségszerűen kommunikálnia kell veled. Ezért az azonosítás érdekében személyes adatok megadására lesz szükség (az azonosítás csak olyan adaton alapulhat, melyet az Adatkezelő egyébként is kezel rólad). Amennyiben vásárlónk vagy és panaszügyintézés, vagy garanciális ügyintézés érdekében szeretnéd magad azonosítani, kérjük add meg rendelési azonosítót is. Ennek felhasználásával mint vásárlót tudunk azonosítani.

Az adatkezeléssel kapcsolatos panaszokat legkésőbb 30 napon belül válaszolja meg Adatkezelő.

2.3.1. A hozzájárulás visszavonásának joga

Bármikor jogosult vagy az adatkezeléshez adott hozzájárulásodat visszavonni, ilyen esetben a megadott adatokat rendszereinkből töröljük. Kérjük, vedd figyelembe, hogy ha már vásároltál nálunk, a számviteli előírások alapján a számlázással kapcsolatos adatokat nem törölhetjük rendszereinkből, valamint ha tartozásod áll fenn felénk, akkor a követelés behajtásával kapcsolatos jogos érdek alapján adataidat a hozzájárulás visszavonása esetén is kezelhetjük.

2.3.2. A személyes adatokhoz való hozzáférés

Jogosult vagy arra, hogy az Adatkezelőtől visszajelzést kérj arra vonatkozóan, hogy személyes adataidnak kezelése folyamatban van-e, és ha igen, jogosult vagy, hogy:

A jog gyakorlásának célja az adatkezelés jogszerűségének megállapítására és ellenőrzésére irányulhat, ezért többszöri tájékoztatás kérés esetén Adatkezelő méltányos költségtérítést számolhat fel a tájékoztatás teljesítéséért cserébe.

A személyes adatokhoz való hozzáférést Adatkezelő úgy biztosítja, hogy az azonosítást követően emailben juttatja el a kezelt személyes adatokat és az információkat. Amennyiben regisztrációval rendelkezel, a felhasználói fiókodban található GDPR menüpontban megtalálod az összes rólad kezelt adatot, nem szükséges külön kérned azokat az Adatkezelőtől.

Kérjük, hogy a kérelmedben jelöld meg, hogy a személyes adatokhoz kérsz hozzáférést, vagy az adatkezeléssel kapcsolatos információkat szeretnél kérni.

2.3.3. A személyes adatokhoz való hozzáférés

Jogosult vagy arra, hogy kérésére az Adatkezelő késedelem nélkül helyesbítse az rád vonatkozó pontatlan személyes adatokat.

2.3.4. Adatkezelés korlátozásához való jog

Jogosult vagy arra, hogy kérésede Adatkezelő korlátozza az adatkezelést, ha az alábbiak valamelyike teljesül:

Ha az adatkezelés korlátozás alá esik, az ilyen személyes adatokat a tárolás kivételével csak az érintett hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy az Európai Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből lehet kezelni.

Adatkezelő az adatkezelés korlátozásának feloldásáról előzetesen legalább a korlátozás feloldását megelőző 3 munkanappal tájékoztatja az érintetteket.

2.3.5. Törléshez - elfeledtetéshez való jog

Jogosult vagy arra, hogy Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölje a rád vonatkozó személyes adatokat, ha az alábbi indokok valamelyike fennáll:

Ha az Adatkezelő bármely jogszerű oknál fogva nyilvánosságra hozta a rólad kezelt személyes adatokat, és bármely fent megjelölt okból törölni köteles azt, az elérhető technológia és a megvalósítás költségeinek figyelembevételével köteles megtenni az észszerűen elvárható lépéseket – ideértve technikai intézkedéseket – annak érdekében, hogy tájékoztassa az adatokat kezelő más adatkezelőket, hogy kérelmezted a szóban forgó személyes adatokra mutató linkek vagy e személyes adatok másolatának, illetve másodpéldányának törlését.

A törlés nem alkalmazandó, amennyiben az adatkezelés szükséges:

2.3.6. Tiltakozáshoz való jog

Jogosult vagy arra, hogy a saját helyzeteddel kapcsolatos okokból bármikor tiltakozz a személyes adataid jogos érdeken alapuló kezelése ellen. Ebben az esetben Adatkezelő a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha az bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek a te érdekeiddel, jogaiddal és szabadságaiddal szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.

Ha a személyes adatok kezelése közvetlen üzletszerzés érdekében történik, jogosult vagy arra, hogy bármikor tiltakozz a rád vonatkozó személyes adatok e célból történő kezelése ellen, ideértve a profilalkotást is, amennyiben az a közvetlen üzletszerzéshez kapcsolódik. Ha tiltakozol a személyes adatok közvetlen üzletszerzés érdekében történő kezelése ellen, akkor a személyes adatok a továbbiakban e célból nem kezelhetők.

2.3.7. Hordozhatósághoz való jog

Amennyiben az adatkezelés automatizált módon valósul meg, vagy ha az adatkezelés a te önkéntes hozzájárulásodon alapul, jogod van kérni az Adatkezelőtől, hogy az általad az Adatkezelő részére megadott adatokat megkapd, amit Adatkezelő XLS, XLSX vagy CSV formátumban bocsát rendelkezésedre. Ha ez technikailag megvalósítható, akkor kérheted, hogy az Adatkezelő az adatokat ebben a formában más adatkezelő számára továbbítsa.

2.4. Adatbiztonsági intézkedések

Az Adatkezelő kijelenti, hogy megfelelő biztonsági intézkedéseket hozott annak érdekében, hogy a személyes adatokat védje a jogosulatlan hozzáféréstől, megváltoztatástól, továbbítástól, nyilvánosságra hozataltól, törléstől vagy megsemmisítéstől, valamint a véletlen megsemmisüléstől és sérüléstől, továbbá az alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válástól.

Az Adatkezelő a szervezeti és technikai lehetőségekhez képest mindent megtesz annak érdekében, hogy adatfeldolgozói is megfelelő adatbiztonsági intézkedéseket tegyenek, amikor a személyes adataiddal dolgoznak.

2.5. Jogorvoslati lehetőségek

Amennyiben szerinted az Adatkezelő megsértette valamely, az adatkezelésre vonatkozó törvényi rendelkezést, vagy nem teljesítette valamely kérelmedet, akkor a vélelmezett jogellenes adatkezelés megszüntetése érdekében a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság vizsgálati eljárását kezdeményezheted:

Tájékoztatunk emellett arról is, hogy az adatkezelésre vonatkozó törvényi rendelkezések megsértése esetén, vagy ha az Adatkezelő nem teljesítette valamely kérelmedet, akkor az Adatkezelővel szemben polgári pert indíthatsz bíróság előtt.

2.6. Automatizált döntéshozatal

Jogosult vagy arra, hogy ne terjedjen ki rád az olyan, kizárólag automatizált adatkezelésen alapuló döntés hatálya (ideértve a profilalkotást is), amely rád nézve joghatással járna vagy hasonlóképpen jelentős mértékben érintene. Ezekben az esetekben Adatkezelő köteles megfelelő intézkedéseket tenni az érintett jogainak, szabadságainak és jogos érdekeinek védelme érdekében, ideértve az érintettnek legalább azt a jogát, hogy az adatkezelő részéről emberi beavatkozást kérjen, álláspontját kifejezze, és a döntéssel szemben kifogást nyújtson be.

A fentiek nem alkalmazandóak abban az esetben, ha a döntés:

3. Cookie-k (sütik)

3.1. A cookie (süti) meghatározása:

Az Adatkezelő a honlap látogatása során úgynevezett cookie-kat használ. A cookie betűből és számokból álló információcsomag, amit honlapunk a böngésződnek küld el azzal a céllal, hogy elmentse bizonyos beállításaidat, megkönnyítse a honlapunk használatát és közreműködik abban, hogy néhány releváns, statisztikai jellegű információt gyűjtsünk a látogatóinkról.

A cookie-k egy része nem tartalmaz személyes információkat, és nem alkalmas az egyéni felhasználó azonosítására, egy részük azonban olyan egyéni azonosítót tartalmaz - egy titkos, véletlenül generált számsort - amelyet a te eszközöd tárol, ezzel a te azonosíthatóságodat is biztosítja. Az egyes cookie-k működési időtartamát az egyes cookie-k vonatkozó leírása tartalmazza.

Az adatkezelés jogalapja a GDPR Rendelet 6. cikk (1) bekezdés a) pontja alapján a te hozzájárulásod.

3.2. A cookie-k típusai:
3.2.1. A működéshez szigorúan szükséges cookie-k:

Ezek a cookie-k a weboldal használatához nélkülözhetetlenek, és lehetővé teszik a weboldal alapvető funkcióinak használatát. Ezek hiányába az oldal számos funkciója nem lesz elérhető a számodra. Ezen típusú cookie-k élettartama kizárólag a munkamenet idejére korlátozódik.

Ezen cookie-k közé tartoznak:

3.2.2. Analitika, statisztika és felhasználói élmény javítását szolgáló cookie-k:

Ezek a cookie-k információkat gyűjtenek a felhasználó weboldalhasználatáról, például, hogy mely oldalakat látogatja leggyakrabban, vagy milyen hibaüzenetet kap a weboldalról. Ezek a cookie-k nem gyűjtenek a látogatót azonosító információkat, vagyis teljesen általános, névtelen információkkal dolgoznak. Az ezekből nyert adatokat a weboldal teljesítményének javítására használjuk. Ezen típusú cookie-k élettartama kizárólag a munkamenet idejére korlátozódik.

Ezen cookie-k közé tartoznak:

3.2.3. Marketing és Remarketing cookie-k:

A marketing sütik teszik lehetővé, hogy a vásárlók viselkedését elemezve olyan reklámkampányokat hozzunk létre, melyek a megfelelő célközönséghez jutnak el.

Ezen cookie-k közé tartoznak:

3.3. A cookie-k törlése:

A cookie-k törléséről bővebb tájékoztatást az alábbi linkeken találhatsz:

4. Módosítás

Üzemeltető fenntartja a jogot a jelen adatvédelmi nyilatkozat módosítására, ekkor a módosított nyilatkozatot elérhetővé teszi a Szolgáltatás nyitóoldalán.