Adatvédelemi nyailatkozat

 

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

 

 

1. Ki kezeli az Ön adatait?

 

Adatkezelő: Pharmia Étrend-kiegészítő Forgalmazó Korlátolt Felelősségű Társaság

székhelye: 1156 Budapest, Páskomliget u. 22. 5. em. 22.

cégjegyzékszáma: Cg.01-09-971376; nyilvántartja a Fővárosi Törvényszék Cégbírósága;

adószáma: 23560615-2-42;

e-mail: info@pharmia.hu;

telefon: +36 30 299 8444;

képviseli: Horváth Adrienn és Tihanyi István ügyvezetők

adatvédelmi ügyekben felelős munkatárs: Tihanyi István ügyvezető

(a továbbiakban: az „Adatkezelő”)

 

Az Adatkezelő tiszteletben tartja az Ön személyhez fűződő jogait, ezért elkészítette az alábbi Adatkezelési Tájékoztatót, mely az Adatkezelő hivatalos honlapján elektronikusan érhető el.

 

2. A jogszabályok, amelyek minket kötnek az adatkezelés során:

 

 • GDPR (általános adatvédelmi rendelet) - AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETE (2016. április 27.)a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről)
 • Adatvédelmi törvény - Az információs önrendelkezési jogról, és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény és a végrehajtására kiadott jogszabályok
 • Az az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény;
 • A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény;
 • Az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény és végrehajtására kiadott jogszabályok;
 • A számvitelről szóló 2000. évi C. törvény és végrehajtására kiadott jogszabályok;
 • A gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény;
 • A fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény.

3. Mi mit jelent? (Az Adatkezelési Tájékoztatóban használt fogalmak magyarázata):

 

„személyes adat”: A természetes személyre (érintettre) vonatkozó bármely információ (pl: név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó adat);

 

„különleges adat”: Ilyenek a faji vagy etnikai származásra, politikai véleményre, vallási vagy világnézeti meggyőződésre vagy szakszervezeti tagságra utaló személyes adatok, valamint a természetes személyek egyedi azonosítását célzó genetikai és biometrikus adatok, az egészségügyi adatok és a természetes személyek szexuális életére vagy szexuális irányultságára vonatkozó személyes adatok;

 

„érintett”: azonosítható természetes személy, akire az adott személyes adat vonatkozik. (Ilyen pl: a honlap látogatója, a hírlevélre feliratkozó személy)

 

„adatkezelés”: a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem automatizált módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így a gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, felhasználás, közlés továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel útján, összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés, illetve megsemmisítés;

 

„adatkezelő”: Aki a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan vagy másokkal együtt meghatározza;

 

„adatfeldolgozás”: az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése;

 

„adatfeldolgozó”: az a természetes vagy jogi személy, amely az Adatkezelő nevében (megbízásából, utasítására és az adatkezelő döntése alapján) személyes adatokat kezel;

 

„profilalkotás”: személyes adatok automatizált kezelésének bármely olyan formája, amelynek során a személyes adatokat valamely természetes személyhez fűződő bizonyos személyes jellemzők értékelésére, különösen a munkahelyi teljesítményhez, gazdasági helyzethez, egészségi állapothoz, személyes preferenciákhoz, érdeklődéshez, megbízhatósághoz, viselkedéshez, tartózkodási helyhez vagy mozgáshoz kapcsolódó jellemzők elemzésére vagy előrejelzésére használják;

 

„harmadik fél”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel, az adatfeldolgozóval vagy azokkal a személyekkel, akik az adatkezelő vagy adatfeldolgozó közvetlen irányítása alatt a személyes adatok kezelésére felhatalmazást kaptak;

 

„az érintett hozzájárulása”: az érintett akaratának önkéntes, konkrét és megfelelő tájékoztatáson alapuló és egyértelmű kinyilvánítása, amellyel az érintett nyilatkozat vagy a megerősítést félreérthetetlenül kifejező cselekedet útján jelzi, hogy beleegyezését adja az őt érintő személyes adatok kezeléséhez.

 

4. Milyen személyes adatokat kezelünk? (Az egyes adatkezelések):

 

4.1. Ha a www.pharmia.hu honlapot megtekinti (automatikusan rögzített adatok és cookiek):

4.1.1. Automatikusan rögzített adatok

 

Ha Ön megtekinti a honlapunkat automatikusan rögzítésre kerül az IP címe. A rögzítésre kerülő adatot a honlapot kiszolgáló webszerver az Ön külön nyilatkozata vagy cselekménye nélkül a honlap megtekintése során automatikusan naplózza. Ezeket az információkat kizárólag összesített és feldolgozott (aggregált) formában hasznosítjuk, szolgáltatásaink esetleges hibáinak kijavítása, minőségük javítása érdekében és statisztikai célokra.

 

Az adatkezelés célja: Az informatikai rendszer technikai fejlesztése és a szolgáltatás működésének ellenőrzése. Visszaélések esetén a látogatók internet szolgáltatójával és a hatóságokkal együttműködve az adatok felhasználhatók a visszaélések forrásának megállapítására is.

 

Az adatkezelés jogalapja: Az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény 13/A. § (3) bekezdése.

 

Az adatkezelés időtartama: A honlap megtekintésétől számított 30 nap.

 

Adatfeldolgozó: A honlap karbantartását és tárhelyét az ALKO-SOFT Kft. (székhely: 8630 Balatonboglár, Szabadság utca 75.) biztosítja.

 

Adattovábbítás nem történik.

4.1.2.Cookie-k (sütik) és hasonló technológiák

Mi az a cookie (süti)?

A cookie (süti) egy olyan kisméretű szövegfájl, amely a számítógép vagy a mobil eszköz merevlemezén tárolódik a cookieban beállított lejárati ideig és a későbbi látogatásokkor aktiválódik (visszajelez a webkiszolgálónak). A honlapok cookiek-kat használnak azzal a céllal, hogy rögzítsék a látogatással kapcsolatos információkat (meglátogatott oldalak, az oldalakon töltött idő, böngészési adatok, kilépések, stb.), illetve a személyes beállításokat. Ez az eszköz segít a felhasználóbarát honlap kialakításában, a látogatók online élményének fokozása érdekében.

A cookie-k két típusát különböztetjük meg: “munkamenet sütik” és “maradandó sütik”. Mindkét süti típus esetén azok addig kerülnek tárolásra a böngészőben amíg a felhasználó nem törli azokat.

 • A “munkamenet sütik” (session cookie) a számítógép, notebook vagy mobileszköz csak ideiglenesen tárolja, mindaddig, amíg Ön el nem hagyja az adott honlapot; ezek a sütik segítenek a rendszernek, hogy információt jegyezzen meg, így Önnek nem kell ismételten megadnia vagy kitöltenie az adott információt. A munkamenet sütik érvényességi ideje kizárólag a felhasználó aktuális munkamenetére korlátozódik, céljuk az adatvesztés megakadályozása (például egy hosszabb űrlap kitöltése során). A munkamenet végeztével, illetve a böngésző bezárásával a sütik e fajtája automatikusan törlődik a látogató számítógépéről.

 

 • A “maradandó sütik” (persistent cookie) a honlap elhagyását követően is tárolódnak a számítógépen, notebookon vagy mobileszközön. Ezen cookie-k segítségével a honlap felismeri Önt, mint visszatérő látogatót. A maradandó sütik a kiszolgáló oldali azonosító – felhasználó összerendelés révén alkalmasak az Ön azonosítására, így minden olyan esetben, ahol a felhasználó hitelesítése elengedhetetlen – pl. webáruház, netbank, webmail – a helyes működés szükséges feltételei. A maradandó sütik önmagukban nem hordoznak személyes adatot és csak a kiszolgáló adatbázisában tárol összerendeléssel együtt alkalmasak a felhasználó azonosítására. Az ilyen sütik kockázata az, hogy valójában nem a felhasználót, hanem a böngészőt azonosítja, vagyis ha valaki nyilvános helyen, pl. netkávézóban, könyvtárban belép egy webáruházba, és távozáskor nem lép ki onnan, akkor később egy másik személy ugyanezt a számítógépet használva illetéktelenül is hozzáférhet az adott webáruházhoz az eredeti felhasználó nevében.

 

Milyen cookie-t (sütiket) használunk?

 

A. A honlap működéséhez elengedhetetlen süti:

 

Az adatkezelés célja és időtartama:

Egy munkamenet sütit használunk annak érdekében, hogy az Ön által tett lépéseket a látogatás ideje alatt rögzítse, így például rögzítse az Ön által az ajánlatkérés sablonba beírtakat az adott oldalon történő tartózkodás idejére, valamint ugyanígy rögzítse a megtekintett címeket, hogy a visszalépést lehetővé tegye. Az ilyen adatok a honlap elhagyásával törlődnek.

 

Az adatkezelés jogalapja:

Az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény 13/A. § (3) bekezdése.

 

Adattovábbítás nem történik.

 

B. Statisztikai adatokat gyűjtő cookiek

 

Ezek a cookiek kizárólag statisztikai adatokat gyűjtenek, nem kezelnek tehát személyes adatot. Működésük során figyelik, hogyan használja Ön a honlapot, mely témákat tekint meg, mire klikkel, milyen mobil eszközt használ, melyik városból nézi a honlapot, a megosztások számát. Az információkat azonban kizárólag anonim módon gyűjti. Így megtudhatjuk például, hogy havonta hány látogatója van az oldalnak. Ezek a statisztikai adatok segítik továbbá az oldalunk felhasználói igényekhez történő igazítását. Az ilyen adatok gyűjtésében a Google Analitics és a Google Tag Manager segít. A Google adatkezelési tájékoztatóját a következő linkeken keresztül érheti el: https://policies.google.com; https://support.google.com/analytics/answer/6004245

 

C. Marketing célú cookiek

 

Facebook és Google Analitics sütiket használunk marketing célból. Az ilyen cookiek adatkezelési célja a személyre szabott reklámok küldése.

 

Az adatkezelés jogalapja: Minden esetben az Ön hozzájárulása, amelyet a honlapon felugró ablakban ad meg. A hozzájárulását bármikor visszavonhatja, a visszavonás azonban nem érinti az azt megelőző jogszerű adatkezelést. Visszavonás esetén nem jelennek meg más felületen az Ön részére kialakított reklámok.

 

A sütik használata során adattovábbítás történik a Google és a Facebook felé a honlap megtekintésének módjáról, valamint a látogató eszközéről. Ezt követően a cookie követi a látogatót a különböző eszközein, felismeri a Google és Facebook marketing csatornákon, és megjeleníti számára a hirdetésünket.

 

A Google adatkezelési tájékoztatóját a következő linken érheti el: https://policies.google.com; https://support.google.com/analytics/answer/6004245

 

A Facebook adatkezelési tájékoztatója a következő linkeken érhető el: https://www.facebook.com/policies/cookies/ ; https://www.facebook.com/about/privacy/update

 

Az adatkezelési idő: Az adattovábbítás honlap megtekintéséig tart.

 

Hogyan engedélyezhetem, vagy tilthatom le a cookiekat (sütiket)?

 

A legtöbb internetes böngésző automatikusan elfogadja a cookie-kat, a látogatóknak azonban lehetőségük van ezeket kitörölni, vagy visszautasítani. Mivel minden böngésző eltérő, Ön egyénileg, a böngésző eszköztára segítségével állíthatja be a cookie-kal kapcsolatos preferenciáit. Ugyanakkor bármikor törölheti a számítógépén vagy mobileszközén eltárolt cookie-kat is. A beállításokkal kapcsolatos további tudnivalókat keresse a böngésző Súgójában. Kérjük, vegye figyelembe, hogy amennyiben úgy dönt, hogy letiltja a cookie-kat, le kell mondania a honlap fent említett funkcióiról.

 

Adatfeldolgozónk minden cookie (süti) esetén:

A honlap karbantartását és tárhelyét az ALKO-SOFT Kft. (székhely: 8630 Balatonboglár, Szabadság utca 75.) biztosítja.

 

4.1.4. Hivatkozások és linkek

 

A honlapunk olyan linkeket is tartalmazhat, amelyeket nem az Adatkezelő üzemeltet, csupán a látogatók tájékoztatását szolgálják. Az Adatkezelőnek nincs semmi befolyása a partner cégek által üzemeltetett honlapok tartalmára és biztonságára így nem is tartozik felelősséggel azokért. Kérjük, tekintse át az Ön által látogatott oldalak adatkezelési tájékoztatóját mielőtt az adott oldalon az adatait bármilyen formában megadná.

 

 

4.2. Webáruház

 

A vásárlás során kezelt adatok köre

 • név (keresztnév és vezetéknév),
 • e-mail cím;
 • telefonszám;
 • szállítási adatok (város, utca, házszám, irányítószám);
 • számlázási adatok (név, város, utca, házszám, irányítószám).

 

A fenti adatok megadása a vásárlás elengedhetetlen feltétele.

 

A regisztráció során kezelt további adatok:

 • felhasználónév;
 • jelszó;

 

A regisztráció nem kötelező, arra csupán a következő vásárlás megkönnyítése érdekében van lehetőség, mivel így a rögzített adatait nem kell ismét megadnia. A regisztráció megerősítését a regisztrációt követően az általunk küldött e-mailben kérjük.

 

A fentieken túl kezeljük az Ön a vásárlásának adatait (a rendelési számot, vásárlás időpontját és dátumát, a vásárolt termékeket, azok árát és a vásárlás végösszegét.)

 

Az adatkezelés célja: A vásárlók fiókjának létrehozása és kezelése, a rendelések feldolgozása, visszáruk kezelése, a megrendelt termékek kiszállítása, a vásárlókkal történő kapcsolattartás, a vásárlás rögzítése, az ahhoz kapcsolódó számviteli kötelezettség teljesítése, valamint kedvezmények nyújtása.

 

 

Az adatkezelés jogalapja

A regisztráció során az Ön hozzájárulása, a vásárlás során az Önnel kötött szerződés teljesítése, az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény 13/A. §-a, valamint a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 169. § (2) bekezdése.

 

A regisztráció során tett hozzájárulását bármikor visszavonhatja a regisztráció törlésével. Adatait ilyen esetben minden következő vásárlásnál meg kell adnia. A visszavonás nem érinti az azt megelőző jogszerű adatkezelést.

 

Az adatkezelés időtartama

A regisztráció során megadott adatokat a regisztráció törléséig kezeljük. A számviteli törvény előírásai szerint az Ön vásárlásától számított 8 (nyolc) évig kezeljük a számlán szereplő adatokat. Minden egyéb adatot a vásárlást követő 1 (egy) évig tárolunk az esetleges panaszkezelés érdekében az annak biztosításához kötődő Adatkezelői jogos érdek alapján.

 

Adatfeldolgozók:

 

 • A csomagok kiszállítását a GLS General Logistics Systems Hungary Csomag-Logisztikai Kft. (2351 Alsónémedi, GLS Európa u. 2.) illetve a Magyar Posta Zrt. ( 1138 Budapest Dunavirág utca 2-6) végzi;
 • A weblapunk karbantartását végzi és a tárhely szolgáltatást nyújtja az ALKO-SOFT Kft. (székhely: 8630 Balatonboglár, Szabadság utca 75.).

 

 

Bankkártyás fizetés esetén átirányítjuk a Barion Payment Zrt. (1117 Budapest, Infopark sétány 1. I. épület 5. emelet 5.) mint adatkezelő oldalára. Az Barion Payment Zrt. adatkezelési tájékoztatóját a következő linkeken találja: https://www.barion.com/hu/jogi-hatter/barion_adatkezelesitajekoztato_20180525.pdf

 

 

4.3. A Facebook:

 

Elérhetőek vagyunk a Facebookon Pharmia néven.

 

A Pharmia oldalon található üzenő falon közzétett hírfolyamra a facebook felhasználó az oldalon található „like”/ „tetszik”, „follow”/”követem” linkre kattintva iratkozhat fel, és az ugyanitt található „dislike”/”nem tetszik”, „unfollow”/”nem követem” linkre kattintva iratkozhat le, illetve az üzenő fal beállításai segítségével törölheti a nem kívánt, üzenő falon megjelenő híreket.

 

Azzal, hogy követ bennünket a profilja elérhetővé válik számunkra, de arról adatot nem kezelünk, vagy rögzítünk a belső rendszerünkben. Nem használjuk fel a hírein közlésén túl más célra.

 

Az adatkezelés jogalapja: Az Ön hozzájárulása. Hozzájárulását bármikor visszavonhatja, azzal, hogy nem követ bennünket. A visszavonás nem érinti az azt megelőző jogszerű adatkezelést.

 

Az adatkezelés célja: Az Ön tájékoztatása az aktuális információkról, a termékekről, a minket érintő hírekről, valamint ismeretterjesztő cikkek, anyagok küldése.

 

Az adatkezelés időtartama: Híreink kizárólag addig jelennek meg az Ön hírfolyamán, ameddig azt Ön szeretné. Amennyiben nem követ bennünket, úgy nem jelennek meg bejegyzéseink a hírfolyamán. Hírfolyamunkat úgy is eléri, ha nem követ bennünket, azokról azonban külön értesítést nem kap.

 

A Facebook egy tőlünk független adatkezelő, az oldal adatkezeléséről tájékoztatást a következő linkeken talál: https://www.facebook.com/policies/cookies/;

https://www.facebook.com/about/privacy/update

 

Adatfeldolgozó igénybevétele vagy adattovábbítás nem történik.

 

 

 

4.4. Facebook nyereményjáték:

 

A különböző nyereményjátékainkon való részvétel során az Ön facebook profilja elérhetővé válik számunkra, de arról nem rögzítjük az adatokat. A nyereményjáték lefolytatását követően a nyertessel felvesszük a kapcsolatot és elkérjük a szállítási címét a nyeremény eljuttatása érdekében.

 

Az adatkezelés jogalapja: Az Ön hozzájárulása. Hozzájárulását bármikor visszavonhatja, azzal, hogy nem követ bennünket. A visszavonás nem érinti az azt megelőző jogszerű adatkezelést. A hozzájárulás elengedhetetlen feltétele a részvételnek.

 

Az adatkezelés célja: A nyereményjáték lebonyolítása, a kapcsolattartás annak érdekében, hogy a nyertes megkapja a nyereményt.

 

Az adatkezelés időtartama: A nyereményjátékunk a hírfolyamunkon elérhető marad, a nyereményjáték lefolytatását követően, de Ön bármikor törölheti ott közölt bejegyzését. A nyertes adatait a számviteli törvény előírása alapján 8 (nyolc) évig kezeljük.

 

Adatfeldolgozó:

A csomagok kiszállítását a GLS General Logistics Systems Hungary Csomag-Logisztikai Kft. (2351 Alsónémedi, GLS Európa u. 2.) illetve a Magyar Posta Zrt. ( 1138 Budapest, Dunavirág utca 2-6) végzi;

 

 

A Facebook tőlünk független adatkezelő, az oldal adatkezeléséről tájékoztatást a következő linkeken talál:

 

 

4.5. Hírlevél:

 

Hírlevél küldése érdekében az Ön nevét, és e-mail címét kezeljük.

 

Az adatkezelés célja: Az Ön tájékoztatása az újdonságokról és aktuális híreinkről.

 

Az adatkezelés jogalapja: Az Ön önkéntes hozzájárulása. Tájékoztatjuk, hogy amennyiben nem járul hozzá az adatok kezeléséhez, úgy nem tudunk hírlevelet küldeni az Ön részére.

 

Az adatkezelési idő: Hírlevelünket kizárólag addig küldjük az Ön részére, ameddig azt Ön kéri. Amennyiben Ön nem szeretne több hírlevelet kapni, arról bármikor leiratkozhat a hírlevél alján található link segítségével, vagy az info@pharmia.hu címre küldött e-mail útján. A hozzájárulás ilyen visszavonása nem érinti az azt megelőző jogszerű adatkezelést.

 

Adattovábbításra, vagy adatfeldolgozó igénybevételére nem kerül sor.

 

 

 

4.6. Ha kapcsolatba lép velünk:

 

Ön bármely elérhetőségünkön kapcsolatba léphet velünk (e-mailben, facebookon, telefon, postai úton). Ilyen esetekben a velünk megosztott személyes adatok adatkezeléshez a hozzájárulását vélelmezzük.

 

Az adatkezelés jogalapja: Az Ön vélelmezett hozzájárulása. Hozzájárulását bármikor visszavonhatja, azonban a visszavonás nem érinti az azt megelőző jogszerű adatkezelést. Kérjük, vegye figyelembe, hogy amennyiben nem kezelhetjük megadott személyes adatait, előfordulhat, hogy nem lehetséges a kérdés vagy kérés megválaszolása.

 

Az adatkezelés célja: Kapcsolattartás a megkeresővel, és a kérdés/kérés megválaszolása illetve megoldása.

 

Az adatkezelés ideje: Az üzeneteket és az így megkapott személyes adatokat az adott kérés, kérdés, vagy panasz megválaszolását követően töröljük. Amennyiben azonban adójogi vagy számviteli okokból, vagy esetleg az Adatkezelő, vagy a megkereső jogainak, érdekeinek védelme szempontjából arra szükség van, azt archiváljuk, és – a minden esetben egyedileg vizsgált - szükséges ideig tároljuk.

 

Adattovábbításra, vagy adatfeldolgozó igénybevételére nem kerül sor.

 

Az orvoshoz címzett levél és orvosi kérdés:

Az orvos@pharmia.hu e-mailcímre írt levelét kizárólag dr. Tihanyi István látja, és válaszolja meg. Az ilyen levelekhez nem férünk hozzá, azzal kapcsolatban mi nem kezelünk személyes vagy különleges adatot. Amennyiben általános e-mailcímünkre (info@pharmia.hu) érkezik orvosi szaktudást igénylő kérdés, azt továbbítjuk szakorvosunk, dr. Tihanyi István felé, és töröljük a levelező rendszerünkből.

 

 

4.7. Üzleti kapcsolatok

 

Az egyes üzleti partnereinkkel kötött szerződések, vagy szerződésen kívüli kapcsolatok során megosztjuk kapcsolattartóink elérhetőségét, és kezeljük az üzleti partnereink által átadott kapcsolattartók elérhetőségeit.

 

Az adatkezelés jogalapja: Szerződés teljesítéséhez, vagy a cégek közötti kapcsolattartáshoz fűződő jogos érdekünk.

 

Az adatkezelés célja: Kapcsolattartás a szerződés teljesítése, vagy előkészítése érdekében, vagy egyéb üzleti okból.

 

Az adatkezelés ideje: A kapcsolattartói adatokat az üzleti kapcsolat fennállása alatt addig kezeljük, amíg üzleti partnerünk a kapcsolattartó megváltozásáról nem értesít bennünket.  

 

Adattovábbításra vagy adatfeldolgozó igénybevételére nem kerül sor.

 

4.8. Panaszkezelés

 

A panaszkezelés írásban vagy szóban történik a fenti elérhetőségeinken. A panaszkezelés során kezeljük a megküldött, vagy egyéb módon átadott személyes adatokat. Ha Ön a panasz kezelésével nem ért egyet, vagy a panasz azonnali kivizsgálása nem lehetséges a panaszról jegyzőkönyvet kell felvenni.

 

A panaszról felvett jegyzőkönyvnek tartalmaznia kell az alábbiakat:

 

 • a fogyasztó neve, lakcíme,
 • a panasz előterjesztésének helye, ideje, módja,
 • a fogyasztó panaszának részletes leírása, a fogyasztó által bemutatott iratok, dokumentumok és egyéb bizonyítékok jegyzéke,
 • a vállalkozás nyilatkozata a fogyasztó panaszával kapcsolatos álláspontjáról, amennyiben a panasz azonnali kivizsgálása lehetséges,
 • a jegyzőkönyvet felvevő személy és - telefonon vagy egyéb elektronikus hírközlési szolgáltatás felhasználásával közölt szóbeli panasz kivételével - a fogyasztó aláírása,
 • a jegyzőkönyv felvételének helye, ideje,
 • telefonon vagy egyéb elektronikus hírközlési szolgáltatás felhasználásával közölt szóbeli panasz esetén a panasz egyedi azonosítószáma. A panaszkezelésről nyilvántartást vezetünk.

 

Az adatkezelés jogalapja: A fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény 17/A.§.

 

Az adatkezelés célja: Panaszkezelés.

 

Az adatkezelés ideje: A panaszról felvett jegyzőkönyvet és a válasz másolati példányát 5 (öt) évig meg kell őriznünk.

 

Adattovábbításra vagy adatfeldolgozó igénybevételére nem kerül sor.

 

5. Az Ön jogai

 

Az adatkezelés kapcsán Önt az 5.1.-5.7. pontokban részletezett jogok illetik meg. Amennyiben élni szeretne valamelyikkel, kérjük, hogy azt írja meg nekünk az alábbi elérhetőségek egyikére:

 

cím: 1156 Budapest, Páskomliget u. 22.

e-mail: info@pharmia.hu

 

Azonosítás

A kérése teljesítése előtt minden esetben azonosítanunk kell az Ön személyazonosságát. Ha nem tudjuk Önt azonosítani, sajnos nem teljesíthetjük a kérését.

 

A kérés megválaszolása

Az azonosítást követően írásban, elektronikusan, vagy az - Ön kérésére - szóban nyújtunk tájékoztatást a kéréssel kapcsolatban. Kérjük, vegye figyelembe, hogy ha Ön elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, mi elektronikus úton fogunk válaszolni. Természetesen ebben az esetben is van lehetősége más módot kérni.

 

 

 

Ügyintézési határidő

Legkésőbb a kérés beérkezésétől számított 1 (egy) hónapon belül tájékoztatjuk Önt a kérése nyomán hozott intézkedésekről. Szükség esetén, figyelembe véve a kérelem összetettségét és a kérelmek számát, ez a határidő további 2 (két) hónappal meghosszabbítható, amiről még az egy hónapos ügyintézési határidőn belül tájékoztatjuk Önt.

 

Kötelesek vagyunk Önt az intézkedés elmaradásáról is tájékoztatni az egy hónapos ügyintézési határidőn belül. Ez ellen panaszt nyújthat be a NAIH-nál (6.1. pont), és élhet bírósági jogorvoslati jogával (6.2. pont).

 

Az ügyintézés díja

A kért tájékoztatást és intézkedést díjmentes. Kivételt képez az eset, ha a kérés egyértelműen megalapozatlan vagy – különösen ismétlődő jellege miatt – túlzó. Ebben az esetben díjat számolhatunk fel, vagy megtagadhatjuk a kérés teljesítését.

 

5.1. Visszavonhatja hozzájárulását

 

Az Ön hozzájárulása alapján végzett adatkezelések esetén, Ön bármikor visszavonhatja a hozzájárulását. Ilyen esetben az erről szóló értesítés kézhezvételétől számított 5 munkanapon belül töröljük az Ön személyes adatait az adott adatkezeléshez kapcsolódóan. Tájékoztatjuk, hogy a visszavonás a visszavonás előtt a hozzájárulás alapján végrehajtott adatkezelés jogszerűségét nem érinti.

 

5.2. Tájékoztatást (hozzáférést) kérhet

Ön tájékoztatást kérhet arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha igen:

 • Mi a célja?
 • Pontosan milyen adatok kezeléséről van szó?
 • Kinek továbbítjuk ezeket az adatokat?
 • Meddig tároljuk ezeket az adatokat?
 • Önnek milyen jogai és jogorvoslati eszközei vannak ezzel kapcsolatban?
 • Kitől kaptuk az Ön adatait?
 • Hozunk-e automatizált döntést Önre vonatkozóan az Ön személyes adatai felhasználásával? Ilyen esetekben arról is kérhet tájékoztatást, hogy milyen logikát (módszert) alkalmazunk, és arról hogy az ilyen adatkezelés milyen jelentőséggel bír, milyen várható következményekkel jár.
 • Ha azt tapasztalta, hogy adatait nemzetközi szervezet, vagy harmadik ország (nem uniós tagállam) felé továbbítottuk, úgy kérheti annak bemutatást, hogy mi garantálja személyes adatai megfelelő kezelését.
 • Kérhet másolatot a kezelt személyes adatairól (A további másolatokért az adminisztratív költségeken alapuló díjat számíthatunk fel.)

 

5.3. Helyesbítést kérhet

Ön kérheti, hogy javítsuk, illetve egészítsük ki az Ön pontatlanul, vagy hiányosan rögzített személyes adatát.

 

5.4. Kérhet személyes adatai törlését („elfeledtetését”)

 

Ön kérheti, hogy töröljük az Ön személyes adatait, ha:

 1. A személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat kezeltük;
 2. A pusztán az Ön hozzájárulása alapján végzett adatkezelések esetén;
 3. Ha megállapításra kerül, hogy a személyes adatokat jogellenesen kezeljük;
 4. Uniós vagy hazai jogszabály előírja;

e)Ha a személyes adatokat az Adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell.

 Ha az Adatkezelő nyilvánosságra hozta a személyes adatot, és azt a fentiek értelmében törölni köteles, az elérhető technológia és a megvalósítás költségeinek figyelembevételével megteszi az észszerűen elvárható lépéseket – ideértve technikai intézkedéseket – annak érdekében, hogy tájékoztassa az adatokat kezelő adatkezelőket, hogy az érintett kérelmezte tőlük a szóban forgó személyes adatokra mutató linkek vagy e személyes adatok másolatának, illetve másodpéldányának törlését.

 

A személyes adatokat nem törölhetjük, amennyiben azokra szükség van:

 1. a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása céljából;
 2. a személyes adatok kezelését előíró, az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jog szerinti kötelezettség teljesítése, illetve közérdekből;
 3. a népegészségügy területét érintő közérdek alapján
 4. jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez.

 

 

5.5. Kérheti, hogy korlátozzuk az adatkezelést

 

Ön kérheti, hogy korlátozzuk az adatkezelést, ha az alábbiak valamelyike teljesül:

 • Ön vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, ellenőrizzük a személyes adatok pontosságát
 • Az adatkezelés jogellenes, de Ön ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását;
 • Már nincs szükségünk a személyes adatokra az adatkezelés céljából, de Ön igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez;
 • Ön tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az Adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az Ön jogos indokaival szemben.

Korlátozás esetén a személyes adatokat a tárolás kivételével csak az Ön hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy az Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből lehet kezelni.

A korlátozás esetleges feloldásáról előzetesen tájékoztatjuk Önt.

 

5.6. Kérheti, hogy adjuk át a személyes adatait (adathordozhatósághoz való jog)

Ön jogosult arra, hogy az általunk kezelt személyes adatait géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa – vagy kérésére – továbbítsuk, amennyiben az adatkezelés kizárólag az Ön hozzájárulásán, vagy Önnel, vagy az Ön érdekében kötött szerződésen alapul és automatizált módon történik. Az ilyen kérés nem sértheti a törléshez való jogot és nem érintheti hátrányosan mások jogait és szabadságait.

 

5.7. Tiltakozhat a személyes adatai kezelése ellen

 

Ön tiltakozhat a személyes adatai kezelése ellen, amennyiben az adatkezelés az adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítése érdekében történik. Ilyen esetben a személyes adatokat töröljük, kivéve, ha azok kezelését olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az Ön érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.

 

Ön akkor is tiltakozhat a személyes adatai kezelése ellen, ha az adatok kezelése közvetlen üzletszerzés érdekében történik. Ebben az esetben a személyes adatokat töröljük.

 

6. Jogorvoslati lehetőségek

 

6.1. Panaszt tehet a NAIH-nál

 

Amennyiben Ön szerint az Önre vonatkozó személyes adatok kezelése ellentétes az Adatvédelmi Rendelet előírásaival, úgy Ön jogosult panaszt tenni a Nemzeti Adatvédelmi és Információbiztonsági Hatóságnál (NAIH).

 

NAIH

elnök: dr. Péterfalvi Attila

levelezési cím: 1530 Budapest, Pf.: 5

cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c

Telefon: +36 (1) 391-1400

Fax: +36 (1) 391-1410

web: http://naih.hu

e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu vagy privacy@naih.hu

 

6.2. Bírósághoz fordulhat

 

Amennyiben Ön szerint az Önre vonatkozó személyes adatok kezelése ellentétes az Adatvédelmi Rendelet előírásaival és ezzel megsértették az Ön Adatvédelmi Rendeletben foglalt jogait, úgy Ön jogosult bírósághoz fordulni.

 

A per elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik. A per - az érintett választása szerint - az érintett lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindítható. A perben fél lehet az is, akinek egyébként nincs perbeli jogképessége. A perbe a Hatóság az érintett pernyertessége érdekében beavatkozhat. A bírósági eljárásra az Adatvédelmi Rendeletben foglaltakon túl a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény Második Könyv, harmadik rész, XII. Címében (2:51. § - 2:54. §) foglaltak, valamint az egyéb a bírósági eljárásra vonatkozó jogszabályi előírások irányadóak.

 

6.3. Kártérítés és sérelemdíj

 

Ha az Adatkezelő az érintett adatainak jogellenes kezelésével kárt okoz, vagy az érintett személyiségi jogát megsérti, az Adatkezelőtől sérelemdíj követelhető. Az adatkezelő mentesül az okozott kárért való felelősség és a sérelemdíj megfizetésének kötelezettsége alól, ha bizonyítja, hogy a kárt vagy az érintett személyiségi jogának sérelmét az adatkezelés körén kívül eső elháríthatatlan ok idézte elő.

 

7. Adatbiztonság

 

Mindent megteszünk annak érdekében, hogy figyelembe véve a tudomány és technológia mindenkori állását, a megvalósítás költségeit, továbbá az adatkezelés jellegét, valamint a természetes személyek jogaira és szabadságaira jelentett kockázat a megfelelő technikai és szervezési intézkedéseket hajtsuk végre annak érdekében, hogy a kockázat mértékének megfelelő szintű adatbiztonságot garantáljuk.

 

A személyes adatokat mindig bizalmasan, korlátozott hozzáféréssel, titkosítással és az ellenálló képesség lehetséges maximalizálásával, probléma esetén visszaállíthatóság biztosításával kezeljük. Rendszerünket rendszeresen teszteljük a biztonság garantálása érdekében.

 

A biztonság megfelelő szintjének meghatározásakor figyelembe vesszük az adatkezelésből eredő olyan kockázatokat, amelyek különösen a továbbított, tárolt vagy más módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítéséből, elvesztéséből, megváltoztatásából, jogosulatlan nyilvánosságra hozatalából vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférésből erednek.

 

Megteszünk mindent annak biztosítása érdekében, hogy az irányításunk alatt eljáró, a személyes adatokhoz hozzáféréssel rendelkező személyek kizárólag a mi utasításunknak megfelelően kezelhessék az említett adatokat, kivéve, ha az ettől való eltérésre uniós vagy tagállami jog kötelezi őket.

 

8. Adattovábbítás

 

Kizárólag a jelen Adatkezelési Tájékoztatóban jelzett adatfeldolgozók és adatkezelők felé továbbítjuk az Ön személyes adatait, kizárólag a jelen Adatkezelési Tájékoztatóban foglaltak szerint. Más adatkezelők részére, csak az Ön előzetese hozzájárulását követően továbbíthatja az Adatkezelő az Ön személyes adatait.

 

Fenntartjuk a jogot, hogy a jogszabályban meghatározott esetekben az érintett külön hozzájárulása nélkül is, a kezelt személyes adatokat az illetékes hatóságok, bíróságok részére azok megkeresésének megfelelően átadjuk.

 

9. Egyéb

 

Az Adatkezelő bármikor jogosult jelen Adatkezelési Tájékoztató foglaltakat módosítani. Az esetleges módosítás a honlapon való megjelenéssel egyidejűleg lép hatályba, a változásról a honlapon felugró ablakban hívjuk fel a figyelmet.

 

Utolsó frissítés:2018. május 25.

 

 

Az online fizetést a Barion Payment Zrt. biztosítja, MNB engedély száma: H-EN-I-1064/2013

Hírlevél

A " Feliratkozom" linkre kattintva Ön hozzájárul ahhoz, hogy a Pharmia Kft a megadott e-mail címén cikkeivel és marketing célú ajánlataival felkeresse Önt. Amennyiben a későbbiekben úgy dönt, hogy nem kíván hírlevelet kapni, bármikor le tud iratkozni a hírlevélről az Adatvédelmi Tájékoztatóban foglalt módon. Kérjük, olvassa el az Adatvédelmi Tájékoztatónkat.


Feliratkozás
Pharmia Kft
2615 Csővár, Madách u. 1.
+36 30 299 8444
Made by FortuNet
Az oldal tetejére